شرکت آرپا- نرم افزار حسابداری مالی 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم حسابداری


انسجام و یکپارچی در سیستمهای اطلاعات مدیریت، معطوف به بخش مالی خواهد بود. براساس همین اصل، ساختار سیستم مالی قابل انعطاف و سازگار با عملیات مالی شرکتهای مختلف، محور اصلی طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه آرپا بوده است. علاوه بر ثبت و گزارش عملیات مالی متداول، امکان بررسی و چک کردن عملیات شعب و کنترلهای لازم در بخشهای مختلف سازمان از طریق سیستم مالی، نشانگر قدرت و توانایی سیستم می‌باشد. 


  برخی از مشخصات نرم‌افزار حسابداری آرپا  

معرفي چندين شرکت جهت ثبت اطلاعات مالي و تهيه گزارشات تلفيقي بين شرکتها
معرفي دوره هاي مالي در بازه زماني دلخواه و تهيه گزارشات تلفيقي و مقايسه اي بين آنها
امکان استفاده از کدينگ حسابداري جامع سيستم و تهيه گزارشات استاندارد مالي
امکان معرفي ارزهاي مختلف و ثبت سند ارزي و تبديل مبالغ به ارز پايه
معرفي حسابها در سطوح نامحدود به همراه معرفي لايه‌هاي حساب با رنگ و تعداد کاراکتر کد انتخابي
معرفي و تنظيم سطوح و لايه هاي حساب توسط مدير سيستم و افزايش سطوح در طول سال مالي و تنظيم اتوماتيک
معرفي تفصيليهاي شناور (اشخاص، مراکز هزينه، پروژه، قراردادها و...) در قالب تفصيلي شناور يک و دو در سطوح نامحدود
امکان معرفي شعب/دپارتمانهاي مختلف و نگهداري عمليات مالي و تنظيمات حسابداري به تفکيک هر يک
معرفي گروه حسابها به صورت درختي در سطوح نامحدود جهت تهيه گزارشات استاندارد مالي
ارتباط تفصيليهاي شناور با حسابها جهت صدور اسناد با کمترين خطاي احتمالي و تنظيمات حرفه‌اي کدينگ
ارتباط حساب شناور اشخاص به حسابها جهت صدور اسناد با کمترين خطاي احتمالي
دسترسي سريع به اطلاعات مالي در سطوح مختلف حساب و نمايش اسناد صادره و برگه مرتبط به سند از طريق تمامي گزارشات
امکان نگهداري انجام عمليات حسابداري انبار به روش هاي ادواري و دائم بصورت قابل تنظيم
معرفي تمامي موارد پيش‌نياز از داخل فرمهاي حسابداري بدون نياز به خارج شدن از فرم مربوطه
معرفي شرحهاي پيش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسريع در ويرايش اسناد حسابداري
امکان معرفي و طراحي شرح دلخواه براي سندهايي که به صورت اتوماتيک توسط سيستم ساخته مي‌شوند
ثبت سند در چهار وضعيت يادداشت، موقت، بررسي شده و دائم و تهيه گزارشات به تفکيک وضعيتهاي موجود
معرفي چندين شماره سند با عناوين شماره اصلي سند، شماره سند دپارتمان، شماره ثابت غير قابل تغيير جهت پيگيري
امکان مشاهده کاربر صادرکننده سند، کاربر بررسي کننده و آخرين کاربر ويرايش کننده سند
دسته بندي و شناسايي انواع سند توسط سيستم و تهيه گزارشات بر اساس دسته بندي معرفي شده
معرفي دلخواه تمامي شابلونهاي سند به تفکيک شعبه و دپارتمان و صدور اتوماتيک تمامي اسناد برگه ها
الصاق اتوماتيک و دستي شماره و تاريخ پيگيري جهت آناليز حسابها
معرفي ماهيت حسابها و هشدار لازم به منظور جلوگيري از اشتباهات کاربر
نمايش درختواره کدينگ در هنگام صدور سند و حرکت بر روي رديفهاي سند صادره
امکان معرفي و طراحي شرح دلخواه براي سندهاي اتوماتيک
امکان نشانه‌گذاري اسناد جهت بررسي مجدد و تهيه گزارش از اسناد نشانه‌گذاري شده
امکان الصاق فايل، متن، عکس و ... با فرمتهاي مختلف به سند و مشاهده آنها
مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداري و امکان تهيه گزارشات حسابداري به تفکيک شعبه
تعيين مرجع اسناد و نمايش برگه‌هاي مرتبط با سند صادره
صدور سند تعدادي و تهيه گزارشات تعدادي به همراه واحد شمارش انتخابي در سند حسابداري
کپي نمودن اسناد به صورت دسته اي و تجمعي و يا به صورت واحد در يک يا چندين سند
جابجايي سند به روي اسناد موقت، يادداشت و بررسي شده
امکان ادغام چندين سند در قالب يک سند واحد
امکان کپي نمودن معين هاي يک حساب به سطوح مختلف حساب ديگر
امکان وارد نمودن اسناد حسابداري به صورت نامنظم و مرتب سازي در زمان دلخواه
امکان تنظيم رعايت تسلسل تاريخي در هنگام ثبت اسناد حسابداري
بررسي گروهي و واحد سند و امکان فيلتر و مشاهده اسناد بررسي شده و غير قابل تغيير نمودن اين دسته از اسناد
امکان درج بين اسناد حسابداري و مرتب نمودن اتوماتيک شماره سند‌ها
هشدار قابل تنظيم جهت رعايت ترتيب تاريخي اسناد در هنگام صدور آنها
مشاهده مانده حسابها و نمايش آنها در سال مالي جديد بدون صدور سند افتتاحيه در ابتداي سال
جستجو در اسناد حسابداري به صورتي که با کمترين اطلاعات از سند صادره و ضمائم آن بتوان سند مربوطه را به راحتي پيدا نمود
امکان انتقال سند از يک شرکت به شرکت ديگر به همراه ضمائم برگه‌هاي سند و مرتب سازي شماره اسناد
تهيه گزارشات ترازنامه و سود زيان به صورت لحظه‌اي، قبل از بستن حسابهاي دائم و موقت
امکان بستن حسابهاي موقت و دائم به صورت اتوماتيک و صدور سند سود و زيان، اختتاميه و افتتاحيه توسط سيستم
ارسال اطلاعات در تمامي فرمهاي حسابداري (export) به Excel و همچنين Import اطلاعات از طريق Excel

 

 

  برخی از خصوصیات مدیریتی نرم‌افزار حسابداری آرپا  

گزارش جامع مرور کلي حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزينه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء و بالعکس بصورت ماتريسي
گزارش مانده حسابها به تفکيک مراکز هزينه (پروژه ها، قراردادها و ...) به صورت تو در تو
گزارش مانده حسابها به تفکيک اشخاص به صورت تو در تو
گزارش مانده اشخاص به تفکيک حساب به صورت تو در تو
گزارش مانده مراکز به تفکيک حساب به صورت تو در تو
گزارش مانده اشخاص به تفکيک مراکز هزينه به صورت تو در تو
گزارش مانده مراکز هزينه به تفکيک اشخاص و ... به صورت تو در تو
تهيه گزارش دفاتر قانوني : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظيم و انواع فيلتر هاي مورد نياز
تراز آزمايشي به صورت دو ستوني و چهار ستوني و شش ستوني و هشت ستوني با قابليت ارزي و تعدادي
گزارش ترازنامه به دو شکل تفصيلي و دو ستوني به تفکيک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهاي موقت و دائم با فرمت دارايي
گزارش صورتحساب سود و زيان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع (همراه صورت بهاي تمام شده) به همراه مبالغ تجديد ارزيابي شده سال قبل، بدون احتياج به بستن حسابهاي موقت و به تفکيک شعبه و پروژه
گزارش روکش سند حسابداري در فرمتهاي مختلف
صدور خلاصه سند حسابداري به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانوني و ذخيره آن به عنوان رونوشت جهت پيگيري آتي
تهيه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقيم و غير مستقيم
نگهداري حسابهاي شعب به تفکيک و به صورت جامع و تهيه گزارشات تلفيقي بين شرکتها و شعب موجود
گردش حسابها به تفکيک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان
گزارش گردش حسابها به تفکيک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان
گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
گزارش تراز حسابها به تفکيک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
معرفي و فرمول‌نويسي نسبتهاي مالي و تهيه گزارش آنها
گزارش جامع از کدينگ حسابداري به همراه فيلتر سطوح حساب
گزارش جامع از مراکز حسابداري به همراه انتخاب سطوح
امکان گزارشگيري حسابها به زبان لاتين
مشاهده تمامي گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهيه پرينت و استفاده از فيلترهاي پيشرفته جهت تهيه پرينت
ارسال تمامي جداول به فرمهاي Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامي آنها به صورت Email
معرفي نسبتهاي مالي و فرمول نويسي جهت تهيه آنها

 


  برخی از گزارشهای نرم‌افزار حسابداری آرپا  

گزارش جامع مرور کلي حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزينه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء و بالعکس بصورت ماتريسي
گزارش مانده حسابها به تفکيک مراکز هزينه (پروژه ها، قراردادها و ...) به صورت تو در تو
گزارش مانده حسابها به تفکيک اشخاص به صورت تو در تو
گزارش مانده اشخاص به تفکيک حساب به صورت تو در تو
گزارش مانده مراکز به تفکيک حساب به صورت تو در تو
گزارش مانده اشخاص به تفکيک مراکز هزينه به صورت تو در تو
گزارش مانده مراکز هزينه به تفکيک اشخاص و ... به صورت تو در تو
تهيه گزارش دفاتر قانوني : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظيم و انواع فيلتر هاي مورد نياز
تراز آزمايشي به صورت دو ستوني و چهار ستوني و شش ستوني و هشت ستوني با قابليت ارزي و تعدادي
گزارش ترازنامه به دو شکل تفصيلي و دو ستوني به تفکيک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهاي موقت و دائم با فرمت دارايي
گزارش صورتحساب سود و زيان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع (همراه صورت بهاي تمام شده) به همراه مبالغ تجديد ارزيابي شده سال قبل، بدون احتياج به بستن حسابهاي موقت و به تفکيک شعبه و پروژه
گزارش روکش سند حسابداري در فرمتهاي مختلف
صدور خلاصه سند حسابداري به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانوني و ذخيره آن به عنوان رونوشت جهت پيگيري آتي
تهيه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقيم و غير مستقيم
نگهداري حسابهاي شعب به تفکيک و به صورت جامع و تهيه گزارشات تلفيقي بين شرکتها و شعب موجود
گردش حسابها به تفکيک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان
گزارش گردش حسابها به تفکيک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان
گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
گزارش تراز حسابها به تفکيک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
معرفي و فرمول‌نويسي نسبتهاي مالي و تهيه گزارش آنها
گزارش جامع از کدينگ حسابداري به همراه فيلتر سطوح حساب
گزارش جامع از مراکز حسابداري به همراه انتخاب سطوح
امکان گزارشگيري حسابها به زبان لاتين
مشاهده تمامي گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهيه پرينت و استفاده از فيلترهاي پيشرفته جهت تهيه پرينت
ارسال تمامي جداول به فرمهاي Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامي آنها به صورت Email
معرفي نسبتهاي مالي و فرمول نويسي جهت تهيه آنها