شرکت آرپا- نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم CRM


 

استفاده از سيستم مديريت ارتباط با مشتريان به شناسايي، ترغيب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتريان کمک خواهد کرد. سيستم CRM ميتواند چرخه فروش را کوتاهتر نمايد، به جذب مشتريان جديد و برقراري ارتباط نزديکتر به مشتريان جاري کمک نمايد و در نتيجه به افزايش درآمد همراه با رضايت مشتريان بيانجامد. ضمنا با توجه به پارامتريک بودن کليه اطلاعات ورودي، امکان استفاده از تعاريفي مانند گروه بندي مشتريان، درجات اهميت، احتمال موفقيت، پستهاي سازماني، انواع وظايف مانند ارسال فکس، قرار ملاقات، ارسال پيش فاکتور و ... در سيستم به راحتي صورت ميگيرد.
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار CRM آرپا  

امکان تعريف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت (اين اطلاعات فقط شامل مشتريان نمي باشد. کاربر ميتواند همه عواملي را که به نوعي با آنها در ارتباط مي باشد در سيستم تعريف نموده و در صورت نياز از آنها استفاده نمايد)
امکان تعريف پارامترهاي موردنظر به عنوان خصوصيات افراد و سازمانهاي مرتبط شامل انواع فيلدهاي انتخابي، توضيحي، عددي، تاريخي و ... با توجه به تعاريف داخلي سازمان و نيازهاي خود کاربر
امکان تعريف اشخاص مربوطه در هر سازمان و تعريف نوع ارتباط به همراه مشخصات مورد نياز با تعريف پارامتريک و دلخواه
امکان معرفي آلارمهاي مورد نياز با روشهاي مختلف تکرار با تعيين روز دفعات تکرار آلارم
امکان تعريف پرونده هاي مرتبط مانند پرونده فروش، پرونده بازاريابي، پرونده خدمات پس از فروش و ... با توجه به نياز داخلي سازمان
امکان تعريف پارامترهاي موردنظر به عنوان خصوصيات پرونده ها شامل انواع فيلدهاي انتخابي، توضيحي، عددي، تاريخي و ... با توجه به تعاريف داخلي سازمان و نيازهاي کاربر
امکان تعريف وظايف محوله به تفکيک شخص، پرونده، پرسنل و ... به همراه ثبت اطلاعات موردنظر مانند زمان شروع و پايان، فرد يا افراد مسوول و ... در راستاي برقراري ارتباط بهينه بين پرسنل و گروههاي کاري
امکان تعريف پارامترهاي موردنظر به عنوان خصوصيات وظايف شامل انواع فيلدهاي انتخابي، توضيحي، عددي، تاريخي و ... با توجه به تعاريف داخلي سازمان و نيازهاي خود کاربر
امکان ارسال E-Mail و فکس گروهي
امکان تهيه و تعريف گزارشهاي موردنياز به صورت کاملا پارامتريک با توجه به نياز داخلي سازمان و با توجه به اطلاعات ثبت شده در هرکدام از قسمتهاي طرف حسابها، پرونده ها و وظايف
امکان تعيين گزارشهاي خود اجرا که در ابتداي ورود به برنامه اجرا شده و به کاربر کمک نمايد
امکان تعريف کاربران و سطوح دسترسي براي اشخاص، پرونده ها، وظايف و ...