شرکت آرپا- نرم افزار کمیسیون-پورسانت فروش 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم کمیسیون


 
  برخی از خصوصیات زیر سیستم کمیسیون فروش نرم افزار آرپا  


معرفي جداول کميسيون بصورت پلکاني ساده
معرفي جداول کميسيون پيشرفته بصورت تصاعدي
ارتباط جداول کمسيون به گروه اشخاص و کالا
ارتباط جداول کمسيون در بازه هاي زماني دلخواه
امکان تنظيم جداول کميسيون بر مبناي تعداد فروش رفته
امکان تنظيم جداول کميسيون بر اساس مبلغ کلي برگه
امکان تنظيم جداول محاسبه کميسيون بر مبناي تعداد يا ريال رديفهاي برگه
امکان منظور نمودن هدف فروش در محاسبه کميسيون
منظور نمودن اتوماتيک يا دستي کميسيون محاسبه شده در صورتحساب اشخاص
امکان مشخص نمودن سقف کمسيون براي هر يک از اشخاص
گزارش فروش بازاريابها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون بصورت مجموع
گزارش فروش بازاريابها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون به تفکيک کالا
گزارش فروش بازاريابها و پرسنل فروش و محاسبه کميسيون به تفکيک برگه