شرکت آرپا- نرم افزار پیمانکاری 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم پیمانکاری


 

.......
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار پیمانکاری آرپا  

معرفي پروژه هاي در حال اجراي موسسه
امکان ارتباط مراکز هزينه حسابداري با پروژه هاي تعريف شده
معرفي قراردادهاي پيمانکار و کارفرما
ليست اقلام مورد نياز پروژه و تهيه گزارش مقايسه اي از اقلام مصرفي و اقلام مورد نياز پيش بيني شده
گزارشات متنوع از اقلام ارسال شده در پروژه با انواع فيلتر هاي مورد نياز
گزارش وضعيت قرادادهاي پيمانکار و کارفرما به تفکيک صورت وضعيت
معرفي نامحدود اضافات و کسور پيش فرض قراردادهاي پيمانکار به صورت درصدي و مبلغي
معرفي مشخصات تکميلي:تيپ سيمان ، هواي بتن، دماي بتن، نوع سيمان،کارخانه سازنده، محلهاي بتن ريزي
معرفي نامحدود کسورات پيش دريافت/پيش پرداخت/علي الحساب قراردادهاي پيمانکار (مانند بيمه، ماليات، پيش دريافت، علي الحساب و ...) به صورت درصدي و مبلغي به همراه درصد استهلاک پيش فرض
معرفي نامحدود اضافات و کسور پيش فرض قراردادهاي کارفرما به صورت درصدي و مبلغي
معرفي نامحدود کسورات پيش دريافت/پيش پرداخت/علي الحساب قراردادهاي کارفرما (مانند بيمه، ماليات، پيش دريافت، علي الحساب و ...) به صورت درصدي و مبلغي به همراه درصد استهلاک پيش فرض
ثبت صورت وضعيتهاي دريافتي از پيمانکار به همراه مبالغ تجميعي فعلي و قبلي و عوامل افزاينده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري
ثبت صورت وضعيتهاي ارسالي به کارفرما به همراه مبالغ تجميعي فعلي و قبلي و عوامل افزاينده و کاهنده قرارداد به همراه ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري
ثبت افتتاحيه قراردادهاي پيمانکار و کارفرما به همراه ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري
ثبت دريافتهاي صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ريز هزينه هاي تنخواه با ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري به تفکيک پروژه
ثبت پرداختهاي صورت گرفته به صورت نقد/چک/حواله به همراه ريز هزينه هاي تنخواه با ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري به تفکيک پروژه
گزارشهاي متنوع و کاربردي از پروژه ها، هزينه ها و ...
ثبت هزينه هاي حقوقي پرسنل به تفکيک مراکز هزينه و پروژه ها