شرکت آرپا- نرم افزار تولید صنعتی و بهای تمام شده 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم تولید صنعتی و بهای تمام شده


يکي از مهمترين مباحث در کارخانجات توليدي، ثبت و تحليل فرايند محصولات،نگهداري مستندات ، نگهداري موجودي کالاي نيمه ساخته،محاسبه بهاي تمام شده محصولات،ظرفيت سنجي به همراه برنامه ريزي توليد و تأمين مواد اوليه مي باشد . جهت انجام موارد ذکر شده احتياج به يک سيستم يکپارچه مي باشد که ارتباط بين بخشهاي خريد و زنجيره تأمين، انبار ، فروش و سفارشات را بر قرار نموده و مديريت نمايد.
سيستم آرپا با بکار گيري روشهاي سفارش کار و روش توليد مرحله اي ، محاسبه بهاي تمام شده استاندارد و واقعي محصولات و محاسبات انحراف پيش بيني سربار را با استفاده از روشهاي استاندارد محاسبه و گزارش مي نمايد.


  برخی از مشخصات نرم‌افزار تولید و محاسبه بهای تمام شده آرپا  

 

معرفي محصول و انواع آن به همراه معرفي چندين فرمول ساخت بصورت درخت محصول (BOM)
به روز کردن کليه داده ها و مستندات و الصاق آن به شناسنامه محصولات بصورت فايل با فرمتها مختلف.
کنترل و مديريت تغييرات مهندسي محصول و ثبت سوابق تغييرات فرمولاسيون
مهندسي فرآيند محصول،شامل فرآيند عمليات(OPC)، مدت زمان، توالي عمليات و فرمولاسيون، ويژگي‌ها و دستورالعمل‌هاي توليدي هر مرحله
معرفي زمان استاندارد جريان عمليات توليد با توجه به روش هاي زمان سنجي و جذب سربار بر اساس آنها
معرفي تجهيزات و ماشين آلات و شناسنامه آنها به همراه ظرفيت سنجي و اولويت بندي آنها
امکان انجام عمليات توليد بر مبناي سفارش کار مشتريان و محاسبات بهاي تمام شده بر اساس سفارش
انجام عمليات توليد بصورت مرحله اي و محاسبه بهاي تمام شده بصورت استاندارد بر اساس کارت استاندارد
محاسبه بهاي تمام شده واقعي محصولات در پايان دوره توليد براي هر محصول
محاسبه انحرافات به روشهاي استاندارد در پايان دوره توليد و گزارشات مربوطه
ارسال مواد و اقلام مورد نياز مختص هر سفارش و رسيد محصول بر اساس هر سفارش و همچنين رسيد محصول عطف به سفارش و محاسبه بهاي تمام شده بر اساس اقلام ارسالي
معرفي شيفت هاي کاري، تعطيلات و ...الصاق شماره بچ و شناسايي و رديابي محصولات توليد شده
دريافت سفارشات تاييد شده از واحد فروش و قراردادها و برنامه ريزي توليد بر اساس سفارشات تأييد شده
مرتب سازي تقاضا مشتري، محصول و درجه اهميت سفارشات و اولويت بندي سفارشات در برنامه ريزي
پيش بيني سفارشات براساس نياز بازار- براساس سابقه مشتريان- براساس موجودي انبار
پيش بيني سفارشات قابل انجام با توجه به ظرفيت توليد، ظرفيت انبار، مشارکت زنجيره تامين کالا
تحليل توانايي انجام سفارش و ميزان کمبود منابع و مواد مورد نياز
تحليل ظرفيت توليد و ظرفيت در دسترس انبار
پاسخگويي به سفارش با استفاده از چندين برنامه با توجه به ظرفيت توليد در هر برنامه.با تنظيم برنامه فروش
برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت توليد(RCCP) و گزارش از ضايعات عادي و غير عادي
امکان انجام عمليات خدمات خارج از موسسه توسط پيمانکار
امکان نگهداري موجودي کالاها نزد پيمانکار و ميزان کالاي توليد ارسالي توسط پيمانکار
گزارشات متنوع از عملکرد توليد و مصرف مواد و ضايعات بصورت ماهانه ،روزانه و...