شرکت آرپا- نرم افزار حقوق و دستمزد، اداری و پرسنلی 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم حقوق و دستمزد


 

محاسبه دقيق و کامل حقوق و دستمزد ماهانه و مزايا متعلقه مستمر و غير مستمر به همراه لحاظ نمودن قوانين استخدامي و طبقه بندي مشاغل در کنار ارتباط مستقيم با ساير زير سيستمها و انتقال اطلاعات از آنها در کنار معرفي پارامتريک و انعطاف پذيري آنها در مقابل تغيير قوانين از مشخصات اصلي نرم افزار آرپا مي باشد.
از مشخصات ديگر آن مي توان محاسبات وامها و مساعده و کسورات قانوني و محاسبه صحيح و سريع حقوق ماهانه به همراه گزارشان متنوع و تو در تو و ارسال نتايج به ساير سيستمها را نام برد.
سيستم پرسنلي آرپا بصورتي کاملا انعطاف پذير تمامي نيازهاي سازمان هاي بزرگ و شرکتهاي کوچک را به راحتي مرتفع مي نمايد.
 

 

  برخی از مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا  

معرفي مشخصات عمومي و ثبت سوابق کارکرد پرسنل
امکان ارتباط کاملا" ساده سيستم محاسبه حقوق با تمامي کارت هاي ساعت موجود
امکان معرفي انواع استخدام و تنظيم ضرايب و الزامات قانوني به تفکيک استخدام
امکان انتصاب تمامي مزاياي مستمر و غيرمستمر بصورت کاملا پارامتريک و نگهداري سوابق تمامي آنها
امکان انتصاب مزايا بصورت گروهي با انواع فيلترهاي مورد نياز
نگهداري سوابق احکام حقوقي پرسنل
امکان دريافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموريت، اضافه کاري، شب کاري، نوبت کاري، شيفت کاري، تعطيل کاري و... از کارت ساعت
امکان معرفي انواع مرخصي مانند: مرخصي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، تشويقي و انتقال مانده به دوره حقوقي بعدي و همچنين به سال مالي بعدي
امکان تعريف عوامل کارکرد بصورت پارامتريک مانند: کارکرد عادي، انواع اضافه کاري، شب کاري و.... به تفکيک نوع استخدام و دوره حقوقي
تعريف تمامي عوامل حقوقي و مزايا و کسور بصورت محاسباتي و فرمولي با تمامي تنظيمات مورد نياز و لحاظ نمودن شرطهاي محاسباتي
امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتي و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور
امکان محاسبه حقوق کارکنان پيمانکاري بر مبناي مورد کارکرد
امکان تعيين تمامي عوامل حقوقي معاف از ماليات و بيمه
امکان تعيين و محاسبه تمامي عوامل حقوق بر مبناي روز کارد و تعيين سقف براي آنها
امکان تعريف انواع وامها و تمامي بدهيهاي کارکنان به همراه تعيين اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها
امکان معرفي انواع صندوق پس انداز، بازنشتگي و رفاه کارگران و.... به همراه لحاظ نمودن فرمولهاي محاسباتي و مشاهده مانده در فيش حقوق
امکان معرفي انواع کسور مستمر و غير مستمر بصورت فرمولهاي محاسباتي و تنظيمات لازم
امکان معرفي انواع بيمه اجباري وسختي کار و همچنين انواع بيمه هاي تکميلي و تعيين فرمولهاي محاسبه آنها
امکان تعريف جداول مالياتي و نگهداري سوابق در صورت تغيير
امکان تهيه تقويم کاري بصورت ماهيانه
امکان معرفي انواع اضافه کاري، تعطيل کاري، ماموريت و... بصورت فرمولهاي محاسباتي
امکان محاسبه حقوق بصورت انفرادي يا گروهي بر اساس پارمترهاي انتخابي
امکان تنظيم ضرايب محاسبه جريمه مانند: غيبت، تأخير، تعجيل و در نظر گرفتن معافيتهاي ماهانه
امکان محاسبه عيدي و سنوات بصورت کاملا پارامتريک به همراه در نظر گرفتن مرخصي بدون حقوق و غيبت و...
امکان محاسبه و بازخريد مرخصي استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه
امکان ارتباط مستقيم تمامي جزئيات عوامل حقوق با حسابداري و تفصيليهاي شناور جهت صدور سند خودکار در تمامي مراحل محاسبه، پرداخت و... بصورت استاندارد
امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهاي پروژه جهت لحاظ نمودن هزينه مرتبط با آن
امکان تهيه اطلاعات بصورت ديسکت شامل: ليست بانک، ليست بيمه، ليست ماليات، ليست مساعده، ليست تعاوني و...
امکان تهيه گزارش ليست پرسنل به همراه احکام انتصابي
امکان تهيه گزارش ليست بانک، ليست بيمه، ليست مساعده، ليست امضاء، ليست حقوق با فرمتهاي استاندارد
امکان تهيه فيش حقوقي در فرمتهاي مختلف و امکان تغيير و طراحي آن توسط کاربر
امکان تهيه ليست کارکرد ماهانه به همراه تأخير و تعجيل هاي صورت گرفته
امکان تهيه گزارش ليست سوابق حقوقي پرسنل به تفکيک دوره هاي حقوق