شرکت آرپا- نرم افزار دبیرخانه 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم دبیرخانه


 

.......
 

 

  برخی از مشخصات نرم‌افزار دبیرخانه آرپا  

تعريف اطلاعات پايه شامل چارت سازماني، جايگاهها ، پست ها، کاربران، تقويم سازماني و ...
تعريف محدوده عمليات هر کاربر و انتصاب سمت هاي مختلف به يک کاربر
ايجاد و مشاهده کارتابل پيام ، پيام هاي ارسالي، پيام هاي حذف شده به تفکيک کاربران
تعريف دبيرخانه هاي متعدد و اطلاعات پايه هر کدام شامل انواع نامه، شيوه هاي ارسال، کليد واژه، انواع کار، انواع يادداشت اداري و تعيين مقادير پيش فرض قسمت هاي مختلف سيستم
تعريف دفاتر انديکاتور مختلف به ازاي هر دبيرخانه و قالب شماره نامه (وارده، صادره، داخلي)
معرفي طرف مکاتبه در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي
تعريف اطلاعات پايه دبيرخانه شامل الگوهاي شماره گذاري، الگوهاي چاپ، موضوعات پر تکرار، انواع نامه، شيوه هاي ارسال، دفاتر بايگاني
ثبت مشخصات نامه شامل تصوير، ضمائم، رونوشتها، سوابق و اطلاعات ارسال و دريافت
قابليت کنترل کاربران دبيرخانه و دسترسي آنها بر حسب سطح دسترسي و امکانات سيستم
گزارش عملکرد دبيرخانه بر حسب تاريخ هاي مشخص و گزارش دفتر انديکاتور
امکان تفکيک محتويات کارتابل بر اساس انواع ورودي و خروجي و تفويض کارتابل به ديگران
امکان جستجو در کارتابل بر اساس انواع ويژگي هاي ورودي ها
امکان ارجاع يک ورودي به چندين پست و ارسال همزمان رونوشت هاي متعدد از آن
امکان تعييين محدوده زماني و مهلت انجام کار و بازپس گيري ارجاع براي ارجاع دهنده
امکان مشاهده چرخه ارجاعات ورودي هاي داخل کارتابل و دريافت گزارش از آن
تعريف سطوح امنيت مکاتبات(عادي، محرمانه، سري) و انواع اولويت مکاتبات
امکان نگهداري يک نسخه از مکاتبات ارجاع شده در بايگاني شخصي
امکان درج نامه هاي عطف و پيرو، جهت تسهيل در پيگيري
مشاهده درختواره گردش نامه باتوجه به دسترسي هاي مختلف
تعريف جانشين و تفويض وظايف مشخص و درخواست نامه از بايگاني
امکان به گردش انداختن نامه هاي بايگاني شده و تاييد الکترونيکي نامه
تعريف چندين بايگاني در سيستم و شماره پرونده با فرمت دلخواه
امکان بازگرداندن نامه جهت اصلاح و امکان ارسال يادداشت و ارسال فايل ضميمه
امکان ارسال پيرو، عطف و ارجاعت قبلي نامه همراه ارجاع