شرکت آرپا- نرم افزار انبارداری 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم انبارداری



انبار در تمامی موسسات به خصوص در شرکتهای بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. کنترل ورود و خروج کالا و مواد اولیه به شرکت و نگهداری لحظه ای و به موقع موجودی تعدادی و ریالی به همراه شناسه ورود و اطلاعات آماری از آنها و شناسایی و ردیابی آنها از جمله ویژگیهای حائز اهمیت سیستم انبار آرپا می باشد. سیستم آرپا با انجام عملیات استاندارد انبار و حفظ یکپارچگی و ارتباط مستقیم با سیستم مالی، خرید و فروش داخلی، خرید خارجی و امانت و عطف پیشرفته برگه ها توانسته بسیاری از مشکلات را برطرف نماید. ارتباط صحیح انبار با سایر قسمتها موجب گردیده که تمامی گزارشات انبار و کاردکسها و محاسبات بهای تمام شده و نگهداری موجودی انبار مواد اولیه، کنترل کیفی موجودیها، تولید، تبدیل و تجزیه کالا و دسترسی به موجودی ریالی انبار به راحتی و با محاسبات اتوماتیک انجام گرفته و از ورود اطلاعات حجیم و خطاهای احتمالی جلوگیری نماید.


  برخی از مشخصات نرم‌افزار انبارداری آرپا  

 

گروه بندي کالا به صورت درختي تا سطح نامحدود و امکان گزارشگيري بر اساس گروه بندي درختي کالاها
امکان معرفي انبار پيش فرض براي هر کالا و پيشنهاد آن در هنگام صدور برگه هاي انبار
امکان معرفي نقطه سفارش جهت عمليات انبار و بازرگاني و تهيه گزارش و آلارمهاي مربوط به نقطه سفارش
معرفي حداقل و حداکثر موجودي انبار به تفکيک کالا و تهيه گزارشات مربوطه
امکان معرفي دسترسي کاربران به انبار. با استفاده از اين امکان انباردار فقط به انبارهايي که اجازه داده شده دسترسي خواهد داشت
امکان معرفي واحد شمارش اصلي براي هر کالا و بيشمار واحد فرعي با نسبتهاي مشخص در سطح کالا و استفاده از آنها در محاسبات بهاي تمام شده و گزارشات انبار
معرفي چهار واحد شمارش متغير براي کالاها و استفاده از آنها در گزارشات با نام قابل تعريف
امکان معرفي تمامي موارد پيش نياز براي ثبت برگه هاي انبار از طريق فرمهاي ورود اطلاعات بدون نياز به خروج از فرم هاي مربوطه
امکان معرفي نامحدود انبار به صورت درختي تا سطح قفسه بندي ها به صورت مستقل به همراه جداسازي نوع انبار
سيستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتيک به کالاها با قابليت تعريف فرمت دلخواه توسط کاربر و الصاق کد به صورت دستي
يکپارچگي بين سالهاي مالي به نحوي که مي توان بدون نياز به خروج از برنامه بتوان به سال هاي مالي قبلي هم دسترسي داشت
امکان اينکه بتوان رسيدهاي خريد را از مرجوع از فروش جدا نموده و همچنين حواله هاي فروش و مرجوع از خريد را جدا نمود
ارتباط مستقيم با ساير سيستمها به صورتي که با ثبت رسيد يا حواله انبار و با توجه به تنظيمات شعبه صادر کننده، سند حسابداري در بخش حسابداري به صورت اتوماتيک صادر شده و کالا در انبار آماده حواله مي شود
امکان ثبت اسناد حسابداري به روشهاي مختلف و ثبت آن به تفکيک برگه هنگام ذخيره و در زمان دلخواه و همچنين به صورت ساليانه
مشاهده برگه هاي خريد، فروش و... مرتبط از طريق برگه هاي انبار
مشاهده موجودي تعدادي و ريالي بصورت لحظه اي از طريق تمامي برگه هاي انبار
ثبت اتوماتيک اسناد حسابداري هزينه ضايعات و درآمد فروش ضايعات به تفکيک انبار
امکان معرفي شعب نامحدود و جداسازي عمليات انبار و تنظيمات لازم در کليه مراحل از جمله شماره برگه ها، ترتيب و توالي برگه و حسابداري انبار به تفکيک شعبه و انبار
امکان الصاق بارکد و ارتباط دستگاه بارکد خوان با برنامه
امکان تعيين نرخ بهاي تمام شده موجودي کالا به روشهاي ميانگين ،ميانگين موزون متحرک ،fifo و شناسايي ويژه
تنظيمات حسابداري انبار به صورت کنترلي در سطح انبار و به صورت مجزا براي هر کالا
تنظيم صدور اتوماتيک برگه هاي رسيد و حواله از طريق ثبت برگه هاي بازرگاني
امکان صدور مجوز رسيد و حواله انبار جهت کنترل در امر کنترل کيفيت و خروج کالا با مجوز
امکان ارسال مجوز براي نگهبان جهت اجازه خروج کالا
امکان عمليات انبار کالاهاي ست و عمليات تبديل و تجزيه کالا و صدور رسيد و حواله مرتبط به همراه محاسبه بهاي تمام شده عمليات تبديل و تجزيه و منظور کردن هزينه هاي مؤثر در محاسبات
مشاهده گزارشات حساس از طريق فرمهاي برنامه بدون نياز به خارج شدن از برگه مربوطه
امکان معرفي چندين فرمول ساخت براي مونتاژ و همچنين تجزيه کالا و نگهداري موجودي تعدادي و ريالي در انبار
امکان مشاهده کاربر صادر کننده و ويرايش کننده برگه به همراه تاريخ ثبت آنها
امکان انجام عمليات انتقال کالا بين انبار با بهاي تمام شده محاسبه شده و صدور مجوز مربوطه
امکان معرفي مراکز مصرف به همراه مشخصات مرکز مصرف
امکان صدور برگه مصرف کالا و ارسال کالا جهت مصرف به توليد و يا پروژه در جريان تکميل و منظور نمودن بهاي تمام شده محموله ارسالي به حساب پروژه
امکان صدور بارنامه و مشخصات ماشين حمل و تهيه و تنظيم برگه باسکول
امکان صدور برگه برگشت از مصرف و برگشت از پروژه
نگهداري موجودي کالاهاي اماني به صورت مجزا در انبارها
اجازه منفي شدن موجوي کالا و انجام کنترل هاي لازم
ريالي نمودن انبار بصورت اتوماتيک و همزمان با صدور برگه هاي انبار و بازرگاني
سيستم عطف حرفه اي بين سالهاي مالي مختلف و ايجاد يکپارچگي با ساير بخشها از جمله خريد، فروش، امانت و ...
نگهداري موجودي انبار و موجودي بازرگاني به صورت جداگانه و نمايش اختلاف بين موجودي بازرگاني و موجودي انبار
امکان ارسال کالا و محصول جهت انجام خدمات و دريافت کالاي جديد به همراه محاسبات ريالي انبار
عمليات انبار گرداني در پايان دوره مالي
امکان چاپ تگ انبار گرداني براي شمارش مراحل مختلف
امکان مشخص نمودن روشهاي ارسال کالا در برگه هاي حواله
امکان تنظيم مجدد بهاي تمام شده کالا با تغيير در برگه هاي بازرگاني
امکان ثبت بهاي تمام شده تا تاريخ دلخواه و غير قابل تغيير نمودن آنها
امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه

 


  برخی از خصوصیات سیستم امانی آرپا  


انجام عمليات کالاي اماني به صورت امانت دادن و امانت گرفتن و همچنين پس دادن کالاي اماني به همراه گزارشات
امکان ارسال مواد و کالا به پيمانکار و دريافت کالاي تغيير يافته و محاسبه بهاي تمام شده کالاي دريافتي
گزارش کالاي ارسالي به پيمانکار بصورت تعدادي و ريالي و محاسبه و نمايش موجودي نزد پيمانکار
ثبت عمليات مرجوعي به پيمانکار تحت عنوان کالاي معيوب
امکان عطف برگه هاي امانت به عمليات خريد
امکان عطف برگه هاي امانت به فروش کالا
امکان نمايش موجودي کالاهاي اماني در گزارشات انبار
افتتاحيه اتوماتيک مانده کالاهاي اماني در ابتداي هر سال مالي
گزارش امانت دادن کالا و مشاهده تعداد پس گرفته شده و فروش رفته و باقيمانده آنها
گزارش امانت گرفته شده و مشاهده تعداد پس گرفته شده و فروش رفته يا خريداري شده و باقيمانده آنها

 


 

  برخی از گزارشهای نرم‌افزار انبارداری آرپا  

 

گزارش مرور کالا از کل به جزء تا سطح برگه صادره و بالعکس
گزارش کلي کاردکس تعدادي بازرگاني به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش بازرگاني
گزارش کلي کاردکس تعدادي انبار به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش انبار
گزارش کاردکس حسابداري کالا و مشاهده بهاي تمام شده حواله هاي صادره به صورت تو در تو
گزارش نقطه سفارش کالا و مشاهده کالاهايي که از نقطه سفارش تجاوز نموده اند
گزارش حداقل و حداکثر موجودي کالا و نمايش انحراف از حداقل و حداکثر موجودي
گزارش گردش کلي بازرگاني کالا
گزارش گردش کاردکس بازرگاني کالا به تفکيک برگه
گزارش گردش کالا درانبار به صورت کلي
گزارش گردش کاردکس انبار کالا به تفکيک برگه
گزارش کاردکس دوازده ستوني تعدادي و ريالي کالاها
گزارش گردش ريالي کالاها در انبارهاي مختلف
گزارش موجودي ابتداي دوره کالا
گزارش موجودي انبار به تفکيک کالا
گزارش موجودي کالا به تفکيک انبار
گزارش برگه هاي رسيد و حواله و مجوز رسيد و مجوز حواله
گزارش کالاهاي مونتاژ شده به تفکيک
گزارش از کالاهاي تجزيه شده به تفکيک
گزارش برگه مصرف و برگشت از مصرف
گزارش رسيد انبارهايي که هنوز فاکتور نشده اند
گزارش حواله هايي که هنوز فاکتور نشده اند
گزارش عطف حرفه اي از برگه هايي که ناقص مي باشند
گزارش کالاهاي ارسال جهت پروژه و مصرف کالا
گزارش ضايعات و بازيافت آن
گزارش خلاصه حواله هاي صادره در بازه زماني قابل تعريف
گزارش خلاصه رسيد هاي صادره در بازه زماني قابل تعريف