شرکت آرپا- نرم افزار خزانه داری، نقدینگی و بانک 

آرپا >> محصولات >> زیر سیستم خزانه داری


تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی شرکتها بوده و از ویژگیهای بارز این سیستم می‌باشد. کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نگهداری سوابق آنها، خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به سزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی با نرم افزار خزانه داری آرپا قابل انجام می‌باشد.  


  برخی از مشخصات نرم افزار خزانه داری آرپا  

 

امکان معرفي حسابهاي نقدينگي مانند: حسابهاي بانکي، حسابهاي صندوق، حسابهاي تنخواه و ساير منابع دريافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکي
امکان ثبت عمليات خزانه داري و همچنين تنظيمات حسابداري نقدينگي به تفکيک شعبه: از جمله شماره اتوماتيک برگه ها، شابلون سند حسابداري و ...
امکان معرفي حسابهاي جاري و دسته چکهاي مربوطه به حسابجاري به همراه کنترل دسته چک
مشاهده چکهاي استفاده شده و چکهاي باقيمانده در سيستم
امکان ثبت عمليات دريافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنين به صورت توأم در يک برگه دريافت يا پرداخت
ارتباط مستقيم با ساير بخشهاي نرم افزار به صورت يکپارچه جهت تسويه و ثبت اتوماتيک حسابداري
امکان مشاهده رأس چکهاي دريافتي در تمامي برگه چکهاي دريافتي بخصوص برگه دريافت
امکان ثبت دريافت واريزي به حساب بانکي به همراه مشخصات فيش واريزي به صورت منحصر بفرد
امکان ثبت برات و سفته و گردش عمليات مربوط به آنها
تسويه برگه هاي خريد و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه هاي تسويه نشده
امکان دريافت پيش‌دريافت و پرداخت پيش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پيش‌فاکتور خريد ... به همراه ثبتهاي حسابداري اتوماتيک
امکان انجام عمليات بيع متقابل و تسويه حساب با استفاده از حساب شخص سوم
امکان معرفي شرايط تسويه براي فاکتورها به همراه تاريخ تسويه و استفاده از تخفيف زود هنگام در مورد تسويه نقدي
امکان مشاهده پيش بيني نقدينگي با استفاده از چکهاي دريافتي و پرداختي و موعد سررسيد حساب مشتريان و فروشندگان
امکان تسويه برگه ها از داخل خود برگه هاي خريد و فروش
امکان صدور و پرداخت چک بابت تسويه چندين حساب و به همراه چندين شخص
امکان فراخواني برگه هاي تسويه نشده به صورت اتوماتيک و سرشکن کردن مبلغ کلي بر روي فاکتورها بر اساس تاريخ تسويه
امکان مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها
امکان چاپ چک در فرمتهاي قابل تعريف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگيري از خطاهاي احتمالي
امکان الصاق شماره رديابي دفتر چک دستي به چکهاي ورودي و خروجي و پيگيري ساده تر آنها براي کاربر
امکان مشاهده سند حسابداري و تهيه روکش سند از برگه هاي نقدينگي
امکان افتتاحيه چکهاي دريافتي و پرداختي باز به صورت اتوماتيک در ابتداي هر سال مالي
امکان ثبت تمامي عمليات چکهاي دريافتي به صورت روزمره مانند: دريافت چک، واگذاري چک، وصول چک، نقد کردن چک دريافتي و واريز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دريافتي
امکان ثبت افتتاحيه چکهاي دريافتي و پرداختي در فرمهاي مجزا و ثبتهاي حسابداري اتوماتيک
امکان انجام عمليات تعويض چک دريافتي يا برگشتي با يک يا چندين چک جديد و آلارمهاي مربوطه
امکان ثبت سوابق تعويض تاريخ سررسيد چکهاي دريافتي و مشخص نمودن آن در تمامي مراحل چک
امکان دريافت و عودت چکهاي انتظامي و تبديل چک انتظامي به عمليات عادي و ثبت هوشمند سند حسابداري
چک کردن تمامي اطلاعات ضروري براي ثبت چکهاي دريافتي در هنگام ورود اطلاعات
آلارمهاي لازم در ارتباط با تاريخ سررسيد چکها و اشتباه در ثبت تقدم و تأخر سررسيدها
امکان مشاهده ليست شماره چکهاي يکسان در بانکهاي مختلف در هنگام ثبت عمليات
امکان انتخاب گروهي چک براي انجام عمليات نقدينگي
امکان نگهداري سوابق چکهاي دريافتي و پرداختي و مشاهده تمامي عمليات گردش چک
امکان خرج کردن چکهاي دريافتي به صورت گروهي و همچنين ثبت عمليات مربوط به برگشت چک خرج شده
امکان دريافت چکهاي داراي سابقه قبلي با انتخاب از ليست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک
امکان ثبت تمامي عمليات چکهاي پرداختي به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واريز به بانک و صندوق
امکان ثبت عمليات چکهاي تضميني پرداختي و پس گرفتن آن و همچنين تبديل چک تضميني به عمليات چکهاي عادي پرداختي
امکان ثبت عمليات تعويض چک پرداختي و مشخص نمودن چک تعويضي در تمامي مراحل
ثبت عمليات جابجايي وجوه بين حسابهاي بانکي به صورت اتوماتيک
تيک نمودن حسابهاي خزانه داري با حسابداري به صورت اتوماتيک ومشاهده موارد مغايرت
امکان تهيه صورت مغايرت بانکي به صورت اتوماتيک و دستي با فرمت بانکهاي مختلف
مشاهده گردش عمليات چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره
امکان ارتباط حسابها به اشخاص جهت تهيه صورتحساب دلخواه از اشخاص
آلارمهاي لازم قابل تنظيم روز براي چکهاي دريافتي و پرداختي به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه
تهيه پيش نويس صورت تنخواه و چاپ آن جهت تنخواه گردان و وارد نمودن هزينه هاي انجام شده در بازه تاريخي دلخواه
امکان کنترل روزانه صندوق با حساب اسناد دريافتني و فروش نسيه مشتريان و نمايش موارد مغايرت
امکان مشاهده لحظه به لحظه شخص در تمامي مراحل چکهاي دريافتي و پرداختي
امکان مشخص نمودن و پرداخت هزينه هاي مختص به اعتبارات خارجي و اعتبارات اسنادي و هوشمند عمل نمودن جهت تشخيص و تسهيم هزينه ها جهت محاسبه بهاي تمام شده کالاي خريداري شده
امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه  برخی از گزارشهای نرم افزار خزانه داری آرپا  

 

گزارش گردش چکهاي دريافتي با انواع فيلترهاي متعدد بصورت تو در تو به نحوي که در اين گزارش مي توان آخرين وضعيت چک را مشاهده نمود يا اينکه گردش مراحل چک را پيش رو داشت
امکان تهيه گزارش از چکهاي دريافتي و پرداختي به شخص بصورت کلي در تمامي وضعيت هاي موجود
امکان تهيه گزارش از وضعيت دسته چکهاي موجود دربرنامه
گزارش هشدار چکهاي دريافتي و پرداختي با تنظيم روز بصورت گزارشي تو در تو
گزارش چکهاي دريافتي و پرداختي بصورت توأم و نمايش مانده اختلاف بين آنها
امکان چاپ رسيد دريافت و پرداخت جهت دريافت و پرداخت پول نقد و چک
امکان چاپ چک با فرمتهاي تعريف شده
گزارش ليست چکهاي صادر شده
گزارش چکهاي پرداختي پاس نشده
گزارش چکهاي پرداختي پاس شده
گزارش چکهاي ابطال شده
گزارش چکهاي تضميني پرداختي
گزارش کلي و با گردش چکهاي پرداختي با انواع فيلتر هاي مورد نياز
گزارش ليست چکهاي در جريان وصول
گزارش چکهاي تضميني عودت داده شده
گزارش چکهاي تضميني دريافتي
گزارش چکهاي پس داده شده
گزارش کلي و با گردش چکهاي دريافتي با انواع فيلتر هاي مورد نياز
گزارش چکهاي نقد شده
گزارش چکهاي برگشتي
گزارش چکهاي خرج شده
گزارش گردش حسابهاي نقدينگي
گزارش صورت گردش صندوق و تنخواه
گزارش صورت ريز هزينه هاي انجام شده توسط تنخواه گردان
گزارش پيش بيني نقدينگي آتي