شرکت آرپا- نرم افزار فروش- مدیریت فروش 

آرپا >> محصولات >> مدیریت فروش


  برخی از خصوصیات مدیریتی نرم‌افزار فروش آرپا  


معرفي اتوماسيون تحويل کالا به مشتريان به نحوي که ابتدا تسويه انجام شود و سپس حواله انبار و خروج کالا انجام شود
امکان تنظيم مراحل توالي ثبت اطلاعات با توجه به نياز سازمان بصورت انعطاف پذير بصورتي که ابتدا حواله انبار صادر شده و سپس فاکتور فروش صادر شود و بالعکس
امکان انجام موارد کنترل کيفيت کالا تحت عنوان مجوز حواله انبار و سپس عطف حواله انبار به برگه مجوز خروج تاييد شده و ارسال برگه مجوز خروج به مانيتور نگهباني
تهيه black list از مشتريان و آلارمهاي لازم در زمان استفاده از آنها
امکان مشاهده صادر کننده برگه و ويرايش کننده برگه به همراه تاريخ ويرايش و تاريخ ايجاد برگه
مشاهده مانده حساب اشخاص به همراه وضعيت چکهاي دريافتي و پرداختي در ارتباط با شخص در هنگام صدور برگه
امکان معرفي سطوح قيمت نامحدود و ارتباط آن با مشتريان و پيشنهاد قيمت فروش
امکان پيشنهاد قيمت فروش بر اساس آخرين نرخ خريد
امکان پيشنهاد قيمت فروش بر اساس آخرين بهاي تمام شده با درصد قابل تنظيم سود ناخالص
امکان افزايش يا کاهش سطوح قيمت کالا بصورت پارامتريک و گروهي
گزارش مديريتي سود هر فاکتور به تفکيک شعبه و به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره
گزارش مديريتي سود هر کالا به تفکيک مشتريان و شعبه به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره
گزارش مديريتي سود هر شخص به تفکيک کالا و شعبه به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره
امکان تهيه نمودار ميله اي و دايره اي خلاصه فروش به تفکيک کالا به صورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع
امکان تهيه نمودار ميله اي و دايره اي خلاصه فروش به تفکيک شخص به صورت ريالي و تعدادي با انواع فيلترهاي متنوع
تهيه نمودار سود هر کالا با فرمتهاي ميله اي و دايره اي به صورت تعدادي/ريالي و مقايسه اي بين کالاها
تهيه نمودار سود هر شخص با فرمتهاي ميله اي و دايره اي به صورت تعدادي/ريالي و مقايسه اي بين مشتريان
مشاهده بدهي سني مشتريان به صورت کلي و به ريز برگه هاي صادر شده 

   برخی از گزارشهای نرم‌افزار فروش آرپا  

  

گزارش مرور کالا از سطح گروه به جزء در ارتباط با عمليات خريد و فروش، انبار و امانت و...
گزارش خلاصه فروش کالا به تفکيک شعبه بصورت تو در تو به نحوي که از اين گزارش مي توان خلاصه فروش به تفکيک کالا-شخص و در نهايت به تفکيک برگه را در دسترس داشت و مي توان بصورت مستقيم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد
گزارش خلاصه فروش کالا به تفکيک شعبه بصورت تو در تو به نحوي که از اين گزارش مي توان خلاصه فروش به تفکيک شخص-کالا و در نهايت به تفکيک برگه را در دسترس داشت و مي توان به صورت مستقيم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد
گزارش کالاي فاکتور شده و خلاصه فروش به تفکيک پروژه ها
گزارش سابقه فروش يک کالا به يک شخص در هنگام صدور برگه
تهيه گزارش فروش فصلي با فرمت دارايي در بازه تاريخي قابل تعريف
گزارش کلي کاردکس تعدادي بازرگاني به صورت تو در تو به تفکيک کالا و انبار و ريز برگه هاي صادره در بخش بازرگاني
گزارش ميزان فروش يک کالا به مشتريان
تهيه ليست قيمت کالا به تفکيک سطوح قيمت کالا
امکان تهيه گزارش از فاکتورهاي هدايا و تخفيف تعدادي
گزارش ميزان فروش کالا به تفکيک گروه کالا
مشاهده مانده حسابهاي مشتريان کالا به صورت کلي
گزارش مانده حساب مشتريان به تفکيک برگه هاي صادره
گزارش مانده حساب مشتريان به تفکيک ريز کالاهاي موجود در برگه
گزارش کلي مقايسه اي فروش و برگشتي کالاهاي فروش رفته
امکان تيک نمودن حساب مشتريان با ابزارهاي لازم و نمايش موارد مغايرت و ذخيره نتيجه عمليات
گزارش فاکتورهاي فروش در فرمتهاي مختلف
گزارش ميزان فروش يک کالا به تفکيک شخص
گزارش سفارش فروش کالا
گزارش پيش فاکتور فروش کالا
گزارش فاکتور برگشت از فروش کالا
امکان تهيه گزارش فاکتور فروشهايي که براي آنها حواله انبار صادر نشده است
گزارش حواله انبارهايي که فاکتور فروش براي آنها صادر نشده است
گزارش جامع از برگه هاي عطف و همچنين برگه هاي ناقص عطف
گزارش قراردادها و مشاهده مانده قراردادهاي صادره
امکان تهیه خروجی (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه